Text Size

Strateške oblasti

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Strateški plan 2010-2013.

Na kraju 2009. godine razmatrali smo promjene u ponašanju osoblja fondacije OneWorld SEE i partnera oko korištenja IKTa, kako bi razumeli te promjene i konsolidirali naše znanje. Nakon intenzivnog perioda terenskih posjeta, intervjua i završne radionice održane u Decembru 2009. godine u Sarajevu, identificirali smo naš put.

Vizija
Jedan Svijet platforma za Jugoistočnu Evropu je funkcionalna mreža i zajednica organizacija, neformalnih i formalnih grupa, udruga i pojedinaca koja povezuje lokalne, regionalne i globalne inicijative.
Platforma je aktivno uključena, na načelima solidarnosti, odgovornosti i transparentnosti, u izgradnju regionalne interaktivne, višejezične, proaktivne i tehnološki naprijedne baze znanja.
Osnivački principi zajednice zasnivaju se na etici, otvorenosti, podršci između partnera i zaštitu ljudskih prava, rodnu jednakost, manjinska prava, zaštitu životne sredine, javne domene i održivog razvoja.
Temelje budućeg razvoja zajednice osiguravaju slobodna tehnologija i otvoreni sadržaji.
Zajednica potvrđuje svoj kredibilitet prema građanskom sektoru, institucijama i medijima.

Misija
Zajednica proizvodi i objavljuje informacije, analize, strateške dokumente, gradi ad hoc koalicije, pokreće kampanje, obrazuje, zagovara i lobira u ime svojih partnera i članova zajednice.

Platforme koje kreira zajednica su kreativne e-laboratorije koje rade na pitanjima koja se tiču građanskog društva, tehnologije i javne domene.

Zajednica generira i razmjenjuje interaktivne baze podataka u oblistima u kojima su aktivne organizacije građanskog društva. Ako na regionalnom nivou nedostaje adekvatna ekspertiza, zajednica će pokušati da osigura i primjeni referentna iskustva iz svijeta.

Zajednica zagovara uvođenje i poboljšanje sistema vrijednosti u građanskom društvu. Kroz svoje proizvode i aktivnosti, mreža će pokušati da uvede sistem vrijednosti, koji je definisan u Viziji, u društvo uopšte.

Zajednice, izazovi i promjene
1.    Organizacije građanskog društva i individualni aktivisti/kinje
2.    Mediji
3.    Kreatori politika/nositelji odluka (domena: zagovaranje usvajanja politika na polju IKT)
4.    Akademska zajednica
5.    IT profesionalci (Društvena odgovornost privatnog sektora)
6.    oneworldsee, organizacija

Organizacije građanskog društva i individualni aktivisti/kinje
Programi su namjenjeni za aktivno uključivanje organizacija građanskog društva i pojedinaca/ki (partneri/članovi) u izgradnju i rad mreže. Članovi mreže surađuju, razmjenjuju znanje i informacije. Oni zajedno rade na pripremi i primjeni tehničkih i etičkih standarda mreže. Članovi stvaraju specijalizovane pod-mreže unutar platforme, kako bi osigurali koncentrisanu pažnju danim pitanjima koja se razmatraju. U svom radu, koriste i prilagođuju otvorene i slobodne tehnologije i primjenjuju rodno i ekološki osviješteni pristup.
Članovi su svijesni svoje i posebnosti ostalih članova, različitih polja ekspertize i prisustva na terenu, daju jedni drugima podršku, razmjenjuju resurse i po potrebi djeluju zajedno.

Mediji
Programi namjenjeni mejnstrim medijima i novinarime koji prepoznaju oneworldsee platformu kao vjerodostojan i relevantan izvor informacija i kao čvorište za senzibilizaciju medija i novinara o građanskom sektoru, njegovim vrijednostima i aktivnostima.
Oni koriste platforme oneworldsee-ja kako bi potvrdili kontakte i vjerodostojnost građanskog društva i individualnih kontakata, a koriste partnere i članove owpsee mreže kako bi verifikovali informacije, dobili alternativne priče i perspektivu.

Kreatori politika/nositelji odluka (domena: zagovaranje usvajanja politika na polju IKT-a)
Progami imaju za cilj da nosioci politika i odluka na polju IKT-a razumeju, i u svoje politika uključe i promoviraju pet specifičnih polja - creative commons, floss, rod, životnu sredinu i e-demokratiju. Kreatori politika i nositelji odluka rade na otvaranju i održavanju stalnog kanala za komunikaciju sa mrežom OneWorldSEE na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Spremni su za uključivanje u inicijative sa više zainteresovanih strana i da surađuju na izradnji dokumenata o stavovima i pozicijama i na aktivnostima lobiranja o gorenavedenim pitanjima. Oni su deo mreže sposobnih pojedinaca i institucija koje razvijaju politike otvorene za znanje izvana i za sve inicijative po tim pitanjima.

Akademska zajednica
Programi koji ciljaju da uključe akademsku zajednicu u mrežu pojedinaca i institucija, spremni za suočavanje i davanje kvalitetnih povratnih informacija, koja služi kao izvor znanja i savjeta za pitanja kojima se bavi platforma oneworldsee i njene vrijednosti koje impliciraju inicijative zagovaranja i izjave o stavovima i pozicijama.
Oni su povezani i dostupni članovima/partnerima platforme oneworldsee u njihovim državama, koristse platformu owpsee kao sredstvo i medij povjezivanja, distribucije i širenja informacija i znanja.

IT Profesionalci
Programi ciljaju ka motiviranim IT profesionalcima koji su spremni da dijele svoje znanje i vještine sa zajednicom.
IT profesionalci djeluju kao veza ka IT industrijom u senzibilizaciji i promoviranju korporativne odgovornosti u pet polja od interesa za oneworldsee: - internet prava i izgradnja javnog dobra, FLOSS, e-demokratija, životna sredina i rod.
Predstavnici takvog senzibiliziranog privatnog sektora su spremni da daju doprinos relevantnim inicijativama platforme oneworldsee svojim znanjem i resursima; također razvijaju okvir za komunikaciju kroz esnafska i profesionalna udruženja i sindikate.

oneworldsee, organizacija
Programi ciljaju ka owpsee-ju kao grupa posvećenih pojedinaca/ki i snažan kolektiv sastavljen od užeg tima i veće grupe saradnika sposobnih za rad sa daljine i da animiraju svoje vlastite zajednice.
Oneworldsee je zainteresovan i aktivno traži aplikacije građanskog društva zasnovane na otvorenim i slobodnim tehnologijama, primjene rodni i ekološki pristup.
Oneworldsee može da komunicira i prenosi informacije od značaja za rad partnera/članova, kao i uključiti zajednicu u procesima neformalnih znanja i strateškog korištenja internetskih platformi i novih medija (web 2.0) i u diskursu o tehnologijama i sadržaju u javnoj domeni.

Share this

Search

Our initiatives

13 Principa

APC NEWS

  • Internet rights at the Human Rights Council 35th session
  • APC celebrates Africa Day with roundtable addressing human rights and the internet
  • Access and Power: APC at the Stockholm Internet Forum 2017
  • What is the relationship between access and power? APC at the Stockholm Internet Forum 2017
  • Did Facebook finally figure out that consent is more important than nipples?

Ženska posla

  • Prva godina Škole LGBTI aktivizma!