Text Size

Zonat Strategjike

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

 

Zonat Strategjike

Plani Strategjik 2010 -2013

Ne fund te 2009 ne pame se sjellja e stafit te fondacionit te oneworldsee dhe parnereve ndryshoi mjaft rreth perdorimit te mjeteve te T.I.K per te kuptuar dhe konsoliduar mesimin tone. Pas nje sere vizitash periodike ne kete fushe, intervistash dhe nje work-shopi perfundimtar ne Dhjetor te atij viti ne Sarajee, ne identifikuam rrugen tone:

Vizioni
Platforma OneWorld per Europen Juglindore eshte nje rrjet funksional dhe komunitet per organizatat, grupet formale dhe informale, shoqatat dhe individet qe kane lidhje me nisma lokale,rajonale dhe globale.
Eshte aktivisht e perfshire ne bazat e solidaritetit, pergjegjshmerise dhe transparences ne ndertimin e nje databaze rajonale interaktive dhe shume gjuheshe, qe eshte aktive dhe e perparuar nga ana e njohurive teknologjike.
Parimet e themelimit te komunitetit jane bazuar tek etika,m hapja, mbeshtetja e partnereve dhe mbrojtja per te drejtat e njeriut, barazine gjinore, te drejtat e pakicave, mbrojtja mjedisore, zhvillimi i qendrueshem dhe domaini publik.
Fondacioni, per zhvillimin e qendrueshem te komunitetit sigurohet nga teknologjia e lire dhe permbajtja e hapur.
Komuniteti konfirmon besueshmerine e tij ne sektorin e shoqerise civile, institucione dhe ne media.

Misioni
Komuniteti prodhon dhe publikon informacione, analiza, dokumente strategjike, koalicione ad hock, lancon fushata, arsimin, avokacine dhe lobon per sjelljen e partnereve te tij dhe anetareve te komunitetit.
Platformat e krijuara nga komuniteti jane laboratore elektronike kreative ne ceshtje te lidhura me shoqerine civile, domainin publik dhe teknologjine.
Komuniteti gjeneron dhe shkemben databaza interaktive ne fusha te aktiviteteve te organizatave te shoqerise civile. Nese mungon ekspertiza adekuate rajonale, komuniteti perpiqet qe te kete qasje dhe te implementoje eksperiencat referuese globale.
Komuniteti avokon hyrjen dhe permiresimin e sistemit te vlerave ne shoqerine civile. Nepermjet produkteve dhe aktiviteteve te tij , rrjeti do te perpiqet qe te vendosi ne zbatim sistemin e vlerave te percaktuar ne Vizionin e shoqerise ne pergjithesi.

Komunitetet, sfidat dhe ndryshimet

 1. Organizatat e shoqerise civile dhe aktivistet individuale

 2. Media

 3. Politike-beresit/ vendim marresit, (domain: avokacia dhe politikat e T.I.K)

 4. Komunitetet akademike

 5. Profesioniste te IT (pergjegjshmeria sociale e sektorit privat)

 6. organizata oneworldsee

Organizatat e shoqerise civile dhe aktivistet individuale
Programet synojne qe te shohin te gjitha organizatat e shoqerise civile dhe individet (partnere dhe anetare) nga platforma oneworldsee te perfshihen aktivisht ne ndertimin e rrjeteve dhe te punojne per to. Anetaret e rrjetit bashkepunojne, shkembejne njohuri dhe informacione. Ata punojne se bashku per te pergatitur dhe aplikuar standartet teknike dhe etike ne rrjet. Anetaret krijojne nen-rrjete te specializuara brenda platformes, per te siguruar me shume fokusim te vemendjes tek ceshtjet me interes qe jane dhene. Ne punen e tyre ata perdorin dhe adaptojne teknologji te lira dhe te hapura dhe aplikojne qasje te ndergjegjesimit mjedisor e gjinor. Anetaret jane te vetedijshem rreth eksperiencave specifike te secilit prej tyre ne fusha te ndryshme dhe keshtu i sigurojne te tjereve mbeshtjetje, shkembim te burimeve dhe veprojne se bashku, per aq sa eshte e nevojshme.

Media
Programet kane per qellim te shohin median dhe gazetaret qe ta njohin platformen oneworldsee si nje burim te besueshem dhe relevant te informimit dhe si nje kanal per sensibilizimin e medias dhe gazetareve rreth sektorit te shoqerise civle, vlerave te tij dhe aktiviteteve te ndryshme.
Ata perdorin platformat oneworldsee per te konfirmuar kontaktet dhe besueshmerine e shoqerise civile dhe individeve aktiviste, po ashtu ata perdorin partneret apo anetaret e platformes per te verifikuar informacionet dhe per te marre historite dhe perspektivat e tyre alternative.

Politike-beresit/ vendim marresit, (domain: avokacia dhe politikat e T.I.K)
Programet kane per synim qe te shoin politike beresit dhe vendim marresit ne fushen e teknologjive te informacionit dhe komunikimit teksa kuptojne, inkorporojne dhe promovojne pese fusha specifike – krijime te perbashketa, floss, gjinia, politikat mjedisore dhe e-qeverisjen ne politikat e tyre. Politike beresit dhe vendim marresit punojne per te mbajtur te hapur dhe te vazhdueshem kanalet e komunikimit me rrjetet e oneworldsee ne nivel lokal, kombetar dhe rajonal. Ata jane te gatshem qe te angazhohen ne iniciativa shume-aktoriale me pjesmarrjen e tyre bashkepunuese per te lobuar ne aktivietete dhe ceshtjet e listuara me siper. Ata jane pjese e nje rrjeti me njerez me kapacitet dhe me institucione te pergjegjshme per zhvillimin e politikave te hapura ndaj “te dish sesi” dhe iniciativave per keto ceshtje.

Komunitetet akademike

Programet synojne qe te shohin anetaret e botes akademike te perfshire si nje rrjet personash dhe institucionesh te gatshem per tu perballur dhe per te siguruar nje feedback cilesor, te veprojne si nje burim njohurish qe siguron keshilla rreth ceshtjeve dhe vlerave te platformes oneworldsee qe implikojne iniciativa te avokimit dhe deklarata perkatese..
Ata lidhen dhe jane te vlefshem per partneret dhe anetaret e platformes ne vendet e tyre, perdorin platformen si medium per te kontaktuar, shperndajne dhe perhapin informacione dhe njohuri.

Profesioniste te IT (pergjegjshmeria sociale e sektorit privat)
Programet synojne qe te shohin profesionistet IT me te etur dhe te pergatitur per te shperndare njohurite dhe aftesite e tyre me komunitetitn.
Profesionistet e IT veprojne si nje link per tek industria e IT ne sensibilizimin dhe promovimin e pergjegshmerise se korporatave ne te pese fushat e interesit te oneworldsee: - Te drejtat e internetit dhe ndertimet e perbashketa, Floss, e-qeverisje, mjedis dhe gjini.
Keto perfaqesues te sektorit privat jane gati qe te kontribuojne me njohurite e tyre dhe burimet per iniciativat relevante te platformes, gjithashtu zhvillojne nje kuader per komunikimet nepermjet gildeve, shoqatave profesionale dhe bashkesite tregtare.

organizata oneworldsee
Programet synojne te shohin owpsee si nje grup individesh te angazhuar dhe nje kolektiv te mire kompozuar nga nje ekip kryesor dhe nje vend bashkepunetoresh te afte per te punuar dhe gjalleruar komunitetitn tone.
Oneworldsee eshte e interesuar dhe kerkon ne menyre aktive per aplikime nga shoqeria civile qe bazohen tek teknologjite e hapura dhe te lira, qe aplikojne qasje per ndergjegjesimin gjinor dhe mjedisor.
Oneworldsee eshte e afte qe te komunikoje dhe transferoje informacione relevante per punen e partnereve/anetareve, gjithashtu eshte e afte per te angazhuar komunitetin ne perdorimin strategjik te platformave te internetit dhe mediave te reja (2.0) per mesimin jo-formal, duke perfshire komunitetin ne diskursin e domain-it publik per teknologjite dhe permbajtjen.Share this

Search

Our initiatives

13 Parine

APC NEWS

 • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
 • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
 • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
 • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
 • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

 • Dan vidljivosti transrodnih osoba
 • Vlasti peru ruke od ženskih problema
 • Neka nam živi 8. mart!
 • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
 • Beyoncé, “Beyoncé” i ja