Text Size

Plan Veprim ne Mbeshtetje te Zhvillimit te Shoqerise Civile

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Agjencia per Integrim Europian dhe Bashkepunim me Shoqatat nbe Beograd ka mbajtur ne 1 Mars 2012 ne kete qytet nje takim me perfaqesuesit e institucioneve te administrates se qytetit , nen vazhden e procesit te konsultimeve per draftin e Plan Veprimit per implementimin e strategjise se Beogradit per te mbeshtetur zhvillimin e shoqerise civile per vitet 2012-2017.

From the meeting at the Agency for European Integrations (Photo beogradeu.gov.rs)Nga takimi ne Agjencine per Integrimin Europian (Foto nga: beogradeu.gov.rs)

Danko Runić, Drejtor i Agjencise tha se ky takim do te ndiqet nga perfshirja aktive e perfaqesuesve te shoqerive ne nje seri takimesh qe do te mbahen kete muaj , nje vleresim qe do te siguroje se Plan Veprimi do te mbuloje nje sere masash per te rritur pjesmarrjen e qytetareve ne proceset vendim-marrese.

“Aktivitetet e Plan Veprimit do te na lejojne qe te permiresojme procesin e planifikimit si ne administratetn e qytetit ashtu edhe per organizatat e shoqerise civile dhe per krijimin e nje kuadri per perdorimin eficent te fondeve nga fondet e fazes para-hyrjes ne BE"”, thote Runić .

Puna per hartimin e Plan Veprimit eshte realizuar ne bashkepunim me shoqaten Iniciativa Qytetare (Građanske inicijative), me mbeshtetjen e Ambasades Britanike. (Burimi: beogradeu.gov.rs)

Share this