Text Size

Usluge

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Fondacija owpsee fokusirana je na dve programske oblasti koje proizlaze iz dva vida aktivnosti. Prva je rad na internetu i razvoj IKTa, dok drugi uključuje aktivnosti terenskog rada sa ljudima iz organizacija građanskog društva. Mi, u owpsee, verujemo da ne možemo da se fokusiramo na samo jednu od ovih aktivnosti zato što bi izgubili bogatstvo, raznolikost i živost naših korisnika-partnera, svejedno radi li se o organizacijama, pojedincima ili neformalnim grupama.

Fondacija owpsee poseduje vlastito jako oddeljenje za razvoj IKT koje brine da naše online aktivnosti prate najnovije trendove u tehnologiji, kao i da daju najbolje odgovore na tehnološka pitanja građanskog društva u regionu. Njihove potrebe i očekivanja sakupljamo pažljivo, kroz terenski rad sa organizacijama, i obogaćujemo ih našim iskustvom organizacije sa sedištem u jednoj od država u regionu.

Terenski rad je organizovan kao kreiranje mreža u građanskom društvu i kao isporuka treninga u određenim oblastima, prema očekivanjima organizacija. Fondacija ima snažan trening tim koji je posvećen razvijanju i adaptaciji trening programa i njihovoj implementaciji.

Najbolja moguća veza između ova dva oddeljenja jesu informacije, i ona funkcionira na principu višesmernog prenosa informacija.


Osnova

I online i terenski rad licem-u-lice zasnovani su, pre svega, na misiju i vrednosti owpsee fondacije. Tako, prava osnova za rad na tehnološkim izazovima nalazi se u filozofiji razmene softvera otvorenog koda i formule nezavisnih sistema. Polje rada posmatramo kao interaktivni sistem izgradnje, tipičan za otvorene i kolaborativne zajednice. Lokaliziramo, podešavamo postojeće dokumente i module dostupne pod licencama CreativeCommons, ili su slobodne za dalju distribuciju, i stvaramo naše nove materijale, i nedostatku odgovarajućih materijala. Rezultat je skoro uvek registriran pod GNU ili CreativeCommons licencom, uključujući softver, materijale za trening i priručnike.


Rezultat

Organizovana na ovaj način, fondacija owpsee uspjela je da kreira različite proizvode koje može ponuditi partnerskim i nepartnerskim organizacijama. Postoje tri glavne grupe usluga:

1. Usluge za partnerske organizacije

2. Treninzi

3. Konsultantske usluge

Share this

Search

Our initiatives

13 Principa

APC NEWS

  • Internet rights at the Human Rights Council 35th session
  • APC celebrates Africa Day with roundtable addressing human rights and the internet
  • Access and Power: APC at the Stockholm Internet Forum 2017
  • What is the relationship between access and power? APC at the Stockholm Internet Forum 2017
  • Did Facebook finally figure out that consent is more important than nipples?

Ženska posla

  • Prva godina Škole LGBTI aktivizma!